DELTAGARVILLKORPå arrangemanget gäller Svensk lag.

Jag åtar mig att betala deltagaravgift för arrangemang jag är anmäld
till samt kostnader för eventuella tillval (såsom mat), så tillvida att jag inte innan utsatt
sista datum för avanmälan kontaktar arr@havshunger.se och från dem mottar
bekräftelse på att jag avanmält mig.


Jag är införstådd i att arrangemanget inte är ansvarig för deltagarnas mentala eller fysiska hälsa. Arrangemanget erbjuder ett visst stöd i anknytning till lajven i form av arrangörsgruppen, samt möjlighet att dra sig undan och samla sig i avskilda utrymmen utanför spelet och säkerhetsord. Jag är medveten om att dessa former av stöd inte skall nyttjas istället för professionella insatser såsom läkares bedömning, medicinering och/eller terapi.

Utöver ovanstående godkänner jag att jag kan bli avvisad från arrangemanget utan ersättning och att jag själv ansvarar för eventuell transport från området om arrangörer i samråd anser att jag:
1) inte har tagit hänsyn till arrangemangets värdegrund eller policy
2) på övrigt sätt skapat en otrygg miljö för övriga deltagare,
3) har uppvisat ett beteende som kan skada evenemangets rykte och som därmed är grund för avstängning och/eller uteslutning från framtida event.

Jag är medveten om att ingen form av diskriminering, nedvärdering, förödmjukelse, förnedring eller olikbehandling av andra deltagare eller arrangörer är tillåten, varken på evenemangen i sig eller som medlem i evenemangets övriga forum. Skulle något sådant inträffa kommer ansvariga deltagare att vidtalas och varnas. Övriga konsekvenser kommer att bestämmas utifrån varje individuellt fall. Skulle individen upprepa beteendet kan konsekvenserna inkludera avstängning.

Jag är införstådd med att diskriminering kan och kommer att finnas i spelvärlden, dessa får en innehålla off attribut.

Jag intygar att jag är införstådd med och godkänner att arrangemanget ska vara befriad från skyldigheter som kan följa av force majeure. Force majeure avser i sammanhanget omständigheter utanför arrangemangets kontroll såsom olyckshändelse, brand, krig, upplopp, översvämning etc. Arrangemanget äger rätt att häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträffar. Hävning ska föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.

Jag är införstådd med att det råder totalt förbud mot medtagande av egen alkohol av deltagare till arrangemanget både innan och efter evenemanget. Jag förstår att alkoholhaltiga drycker endast får intas om de köpts på något av evenemangets inköpsställen för detta såsom bar och världshus.

Jag accepterar att min karaktär samt allt annat material kopplat till din karaktär och lajv kan användas vidare i kampanjen om jag väljer att sluta åka.

Jag som person är medveten att jag är ersättningsskyldig för att ersätta eventuella skador som jag tillfogat arrangemanget och dess rekvisita.

Jag är medveten om att jag kan maila in mina egna tankar runt arrangemang förändringar och/eller - förbättringar, missförhållanden eller klagomål, och att detta hanteras via e-post till arr@havshunger.se

Arrangemanget reserverar sig för eventuella förändringar av ovanstående samt av existerande regler, informationstexter och all övrig angiven information.

Personnumret tas med i anmälan av den anledningen att det serveras alkoholhaltiga drycker på arrangemanget. I och med detta så förstår jag även att min ålder behöver kunna styrkas med giltig legitimation på arrangemanget för att jag ska kunna köpa alkohol på detsamma.

Vad används mina personuppgifter till?

Kontaktuppgifter såsom adress används, enbart av arrangörsgruppen, för att möjliggöra kontakt vid behov. Brev med information kring evenemang kan skickas ut.

Kontaktuppgifter såsom telefonnummer används före, under och efter lajv tillfällena om snabb direktkontakt krävs mellan arrangörsgruppen och dess deltagare.

Dina uppgifter kan endast ses av arrangörsgruppen. Vi delar inte ut dina personuppgifter med tredje part.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

11


Kommande Lajv
Eldens Tid

26/09 - 29/09

Pris: 400kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
11/8 för intrig
22/9 för mat


Incheck:
26/9
kl 12:00-16:00
Obligatoriskt infomöte:
26/9
kl 16:30
Lajv start:
26/9
ca kl 19:00

Lajvet Slutar:
29/9
kl 01:00

Se boende
klicka härLajv 2024

Höstlajv 2024
26/09 - 29/09Lajv 2025

Vårlajv 2025
01/05 - 04/05

Höstlajv 2025
25/09 - 28/09

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB