BLI MEDLEM

Deltagarvillkor för lajvet Havshunger

På arrangemanget gäller Svensk lag.

Genom att kryssa i denna ruta bekräftar jag som anmäler mig att jag har läst, förstått och förbundit mig till nedanstående punkter:

Jag åtar mig att betala deltagaravgift för arrangemang jag är anmäld till samt kostnader för eventuella tillval (såsom mat), så tillvida att jag inte innan utsatt sista datum för avanmälan kontaktar arr@havshunger.se och från dem mottar bekräftelse på att jag avanmält mig.

Jag är införstådd i att arrangemanget inte är ansvarig för deltagarnas mentala eller fysiska hälsa. Arrangemanget erbjuder ett visst stöd i anknytning till lajven i form av arrangörsgruppen, sjukvårdspersonal, möjlighet att dra sig undan och samla sig i avskilda utrymmen utanför spelet och säkerhetsord. Jag är medveten om att dessa former av stöd inte skall nyttjas istället för professionella insatser såsom läkares bedömning, medicinering och/eller terapi.

Utöver ovanstående godkänner jag att jag kan bli avvisad från arrangemanget utan ersättning och att jag själv ansvarar för eventuell transport från området om arrangörer i samråd anser att jag:
1) inte har tagit hänsyn till arrangemangets värdegrund eller policy
2) på övrigt sätt skapat en otrygg miljö för övriga deltagare,
3) har uppvisat ett beteende som kan skada evenemangets rykte och som därmed är grund för avstängning och/eller uteslutning från framtida event.

Jag är medveten om att ingen form av diskriminering, nedvärdering, förödmjukelse, förnedring eller olikbehandling av andra deltagare eller arrangörer är tillåten, varken på evenemangen i sig eller som medlem i evenemangets övriga forum. Skulle något sådant inträffa kommer ansvariga deltagare att vidtalas och varnas. Övriga konsekvenser kommer att bestämmas utifrån varje individuellt fall. Skulle individen upprepa beteendet kan konsekvenserna inkludera avstängning och uteslutning.

Jag är införstådd med att diskriminering kan och kommer att finnas i spelvärlden. All fördomsfull och/eller diskriminerande inställning, attityd och beteende hos roller måste alltid godkännas av arrangemanget.

Jag intygar att jag är införstådd med och godkänner att arrangemanget ska vara befriad från skyldigheter som kan följa av force majeure. Force majeure avser i sammanhanget omständigheter utanför arrangemangets kontroll såsom olyckshändelse, brand, krig, upplopp, översvämning etc. Arrangemanget äger rätt att häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträffar. Hävning ska föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.

Jag är införstådd med att det råder totalt förbud mot medtagande av egen alkohol av deltagare till arrangemanget både innan och efter evenemanget. Jag förstår att alkoholhaltiga drycker endast får intas om de köpts på något av evenemangets inköpsställen för detta såsom bar och världshus.

Jag accepterar att min karaktär samt allt annat material kopplat till din karaktär och lajv kan användas vidare i kampanjen om jag väljer att sluta åka Jag som gruppledare är medveten att jag är ersättningsskyldig för att ersätta eventuella skador som min grupp tillfogat arrangemanget och dess rekvisita.

Jag är medveten om att jag kan maila in mina egna tankar runt arrangemang förändringar och/eller - förbättringar, missförhållanden eller klagomål, och att detta hanteras via e-post till arr@havshunger.se.

Arrangemanget reserverar sig för eventuella förändringar av ovanstående samt av existerande regler, informationstexter och all övrig angiven information.

Personnumret tas med i anmälan av den anledningen att det serveras alkoholhaltiga drycker på arrangemanget. I och med detta så förstår jag även att min ålder behöver kunna styrkas med giltig legitimation på arrangemanget för att jag ska kunna köpa alkohol på detsamma.

Vad används mina personuppgifter till?

Kontaktuppgifter såsom adress används, enbart av arrangörsgruppen, för att möjliggöra kontakt vid behov. Brev med information kring evenemang kan skickas ut.

Kontaktuppgifter såsom telefonnummer används före, under och efter lajv tillfällena om snabb direktkontakt krävs mellan arrangörsgruppen och dess deltagare.

Dina uppgifter kan endast ses av arrangörsgruppen. Vi delar inte ut dina personuppgifter med tredje part.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

37


Kommande Lajv
Den Svages Rätt

22/09 - 25/09

Pris: 750kr
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
7/8 för intrig
18/9 för mat


Incheck startar:
21/9
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
21/9
kl 21:00
Lajv start:
22/09
kl 05:00

Lajvet Slutar:
25/09
kl 01:00

Se boende
klicka härLajv 2022

Höstlajv 2022
22/09 - 25/09

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB